Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kvartalsrapport 1 2022

VD HAR ORDET

Kära aktieägare, 

Under första kvartalet har vi ökat intäkterna med 52 % från 2,6 mkr till 4 mkr. Vi har fortsatt förtroende från de största kunderna, det rör sig om rullande avtal vilka förnyas löpande. Jag är väldigt stolt över Brandbees specialister som levererar med hög servicegrad och innehar en av marknadens vassaste expertis. Teamet har nu hittat sin nya struktur och  vi välkomnar ytterligare experter löpande. Vi fortsätter att hålla hög leverans mot våra befintliga kunder och satsar samtidigt på att få in fler spännande uppdrag. 

Jag vill tacka er som deltog i emissionen, den blev inte fulltecknad men likviden användes för att lösa de lån bolaget hade samt till marknadsföring av Brandbees nya unika analysprodukt Brandbee Industry Index (BIX) vilken vi nyligen lanserade. 

Brandbees partner Atenga har nyligen genomfört en omfattande undersökning om den optimala prispunkten för BIX. Resultatet av undersökningen visar förutom en stor betalningsvilja att det även finns ett skrikande behov för företag att få insikter om hur effektiva de är i sin digitala närvaro, samt att ställa dessa insikter mot sina främsta konkurrenter. BIX är helt enkelt lösningen, och det ska vi nu  rulla ut  i Sverige och världen. Samarbetet med Atenga innebär även att vi öppnar upp BIX  för den amerikanska marknaden.

Affärsmodellen för BIX är en Saas plattform där kunden abonnerar månadsvis, de kan utifrån all insamlad data i plattformen få insikter i sin egen digitala effektivitet och närvaro, samt även ställa det i jämförelse med sina viktigaste konkurrenter. Brandbees unika algoritmer gör Big Data både begripligt och hanterbart, allt för att kunderna med väl underbyggda beslut kan optimera sin digitala närvaro. 

Vi tittar löpande på fler spännande partnerskap som skulle passa Brandbees affärsmodell inom Mar-tech och digital marknadsföring. Vi har identifierat flera högintressanta aktörer vilka har möjlighet att bidra med värde och möjligheter både för våra kunder och aktieägare.

Med vänliga hälsningar

Magnus Clarenbring

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2022
Nettoomsättningen uppgick till  3,9 MSEK (2,6)
Totala intäkter uppgick till  4,0 MSEK (2,6)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-10,7)
EBITDA, resultat före avskrivningar  uppgick till -3,3  MSEK (-4,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,00)
*Belopp  inom parentes avser kvartal 1 2021.
 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2022
Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (0,3)
Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,3)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-8,3)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-3,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01)

*Belopp inom parentes avser kvartal 1 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2022.01.01 - 2022.03.31)

  • Brandbee offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission. 
  • Brandbee fusionerar Brandbee Grab AB, Brandbee Northside AB, Student Competition AB, Videobur Sthlm AB med Brandbee Anegy Online Marketing AB.
  • Brandbees styrelseordförande lämnar på egen begäran
  • Brandbee rekryterar Marknadschef från ARLA
  • Electrolux Home förlänger avtalet avtalet med Brandbee Anegy. 
  • Brandbee Holdings företrädesemission tecknades till 75%

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

  • Brandbee lanserar SaaS plattformen, Brandbee Industry Index (BIX)

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-25 08:55 CET.

Filer för nedladdning
2022-06-29

Fastighetsbolaget vilket är ett av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden väljer Brandbee som partner för digital analys och CRO.

2022-05-05

Spintso, ett växande e-handelsbolag och marknadsledande tillverkare av smarta domarklockor tecknar avtal med Brandbee. Uppdraget innebär att hantera Spintsos datadrivna marknadsföring i europa, med initialt fokus på England, Frankrike, Spanien och Italien. Avtalet är ett första steg i ett långsiktigt och ekonomiskt givande samarbete för båda parter där intäkterna kan fluktuera månad för månad beroende på insats.

2022-05-04

Vid Brandbee Holdings AB  (publ.) årsstämma den 29 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 1 893 276 760 aktier (omvänd split), 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 11 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 12 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: Ny ISIN-kod: SE0017885155

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 189 327 676 antal aktier.

2022-04-25
Regulatorisk
2022-04-11

Brandbee lanserar nu SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX. Genom BIX förses B2B-kunder, på ett användarvänligt sätt, med värdeskapande information som gäller företags digitala närvaro samt om mixen är optimal i förhållande till konkurrenterna. Detta görs möjligt via insamling av stora mängder data över tid, där BIX genererar en visuell och detaljerad översikt som omfattar företags digitala närvaro. Inom begreppet digital närvaro ryms områdena Social Media, SEO, SEM och Site Performance.

Brandbee har, sedan 2017, erfarenhet av hur digital närvaro värderas genom specialistkompetens gällande marknaden. För att kunna skapa ett relevant index har Brandbee samlat in data till BIX i mer än tolv månaders tid. Datainsamlingen har skett initialt för 15 branscher med 130 större annonsörer i Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Brandbees kunder kan genom att prenumerera på Brandbees BIX SaaS-plattform enkelt se hur verksamhetens digitala styrkor och svagheter utvecklas över tid i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av marknadsresurser.

"Jag har tidigare kommunicerat att teamet arbetat hårt med utvecklingen av BIX till att bli denna skalbara saas-tjänst. Jag väldigt stolt över resultatet där vi genom unika datadrivna insikter möjliggör effektivisering och i slutändan ökad lönsamhet för våra kunder" säger Magnus Clarenbring, vd för Brandbee.

"BIX visar en verksamhets digitala styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av resurser. Med BIX blir det tydligt om företag exempelvis behöver satsa mer på sökordsoptimering, eller om de kanske överinvesterar i sociala media, i vissa fall blir det också tydligt att ett företag behöver en större total investering i verksamhetens digitala närvaro för att komma ikapp branschkollegorna", säger Per Andersson, marknadschef Brandbee

Brandbee kommer löpande att presentera exempel på insikter på BIX hemsida: brandbee.com/BIX

Första bransch att analyseras på BIX hemsida är hemelektronikbranschen.

I samband med lanseringen byter vi nu namn på tjänsten från Brand Value Index (BVI) till BIX.

<<
1
2
3
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.