Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
BrandBee Holding AB - Bokslutskommuniké 2021

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - DEC 2021
Nettoomsättningen uppgick till 28,0 MSEK (5,1)
Totala intäkter uppgick till 35,3 MSEK (13,1)                          
Rörelsens Bruttovinst uppgick till 28,6 MSEK
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -27,4 MSEK (-9,7)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -14,3 MSEK (-8,4)
Resultat per aktie uppgick till  -0,02 EK (-001)
*Belopp  inom parentes avser jan - dec 2020.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 4 2021
Nettoomsättningen uppgick till 5,0 MSEK (1,0)
Totala intäkter uppgick till 13,1 MSEK (8,2)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,5 SEK (-2,7)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,2  MSEK (-2,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,00)
*Belopp  inom parentes avser kvartal 4 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - DEC 2021
Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (2,6)
Totala intäkter uppgick till 3,7 MSEK (2,6)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till - 8,9 MSEK (-3,6)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -8,8  MSEK (-3,4)
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01)
*Belopp inom parentes avser jan - dec 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 4 2021
Nettoomsättningen uppgick till -1,5 MSEK (0,3)
Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,3)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (0,2)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,8 MSEK (0,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,00)

*Belopp inom parentes avser kvartal 4 2020.

**Brandbee Anegy Online Marketing AB med org.nr. 556695-6388, Brandbee Norhside AB med org.nr 556880-1723, Brandbee Falco AB med org.nr 556712-3194, Brandbee Grab AB med org.nr 559222-5477 samt G I VA AB med org.nr. 559207-6243, dotterbolag till Brandbee Anegy Online Marketing AB. Ingår ej i beloppen från 2020.

VD HAR ORDET

2021 - nya produkter och medarbetare skapade en intäktsökning på hela 170 %

En bidragande faktor till Brandbees  intäktsökning under 2021 var förvärven av de fem bolagen från CloudRepublic, intäkterna steg med hela 170 %, från 12,6 M SEK till 35,4 M SEK.  Bruttovinsten  för hela gruppen var 28,4 M SEK (91 %) under 2021. I samband med bokslutet för 2021 har vi gjort avskrivningar av engångskaraktär av bland annat  goodwill vilka belastar resultatet med 18 miljoner kronor.

Brandbee genomförde  en företrädesemission i januari som försåg bolaget med ca 18 miljoner kronor, emissionen tecknades till 75%. Teckningslikviden kommer att användas för att lösa de lån bolaget har haft samt en del till marknadsföring  av våra produkter och tjänster framåt. 

Nya Brandbee

Brandbee har under året genomfört flertalet organisationsförändringar  bland annat har Per Andersson rekryterats  till rollen som marknadschef. Per kommer även att axla produktägarskapet för Brandbees analysprodukt inom värdering och jämförelse av företags digitala närvaro, tidigare arbetsnamn Brand Value Index (BVI). För att accelerera försäljningen ytterligare har vi tillsatt Louise Björnson som försäljningschef för hela koncernen. Hennes fokus ligger på att öka omsättningen genom att anställa fler säljare för att driva försäljningen framåt. Jag vill poängtera att vi nu har de vassaste specialisterna och det mest drivna teamet på plats sedan jag kom in i bolaget.

Framtiden

Vi går en spännande framtid till mötes, jag kan berätta att en av de saker vi har arbetat med under 2021 närmar sig lansering.  Brandbees analysprodukt med arbetsnamnet Brand Value Index har under året som gått samlat data från 15 branscher med över 130 större annonsörer i Sverige, England och Tyskland. Detta är stora mängder historisk och nutida data som är oerhört kostsamt och tidskrävande för annonsörer att ta fram. Det som är det riktigt intressanta med denna blivande SaaS-plattform är att den har möjligheten att ge de största annonsörerna oerhört värdefulla insikter i hur effektiva de är i sin digitala närvaro. Inom kort kommer detta vara möjligt för Brandbees kunder med endast en knapptryckning.

Intäkterna för plattformen kommer främst vara drivet av månadsabonnemang med möjligheter till utökad datainsamling och fördjupade insikter. Det finns inga begränsningar i datainsamlingen och därmed inga gränser för antalet länder vi kan rikta oss mot. Jag ser fram emot att få dela med mig av mer information inom kort. 

Jag kommer även att fortsätta driva bolagets tillväxtstrategi och vi söker  kontinuerligt efter bolag med en passande affär inom vår nisch att förvärva till gruppen som tillför ett värde för oss som bolag, samt aktieägare.

Väl mött. 
Magnus Clarenbring, vd

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
vxl: +46(0)72-439 99 00
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl 08.55

Filer för nedladdning
2022-04-25
Regulatorisk
2022-04-11

Brandbee lanserar nu SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX. Genom BIX förses B2B-kunder, på ett användarvänligt sätt, med värdeskapande information som gäller företags digitala närvaro samt om mixen är optimal i förhållande till konkurrenterna. Detta görs möjligt via insamling av stora mängder data över tid, där BIX genererar en visuell och detaljerad översikt som omfattar företags digitala närvaro. Inom begreppet digital närvaro ryms områdena Social Media, SEO, SEM och Site Performance.

Brandbee har, sedan 2017, erfarenhet av hur digital närvaro värderas genom specialistkompetens gällande marknaden. För att kunna skapa ett relevant index har Brandbee samlat in data till BIX i mer än tolv månaders tid. Datainsamlingen har skett initialt för 15 branscher med 130 större annonsörer i Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Brandbees kunder kan genom att prenumerera på Brandbees BIX SaaS-plattform enkelt se hur verksamhetens digitala styrkor och svagheter utvecklas över tid i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av marknadsresurser.

"Jag har tidigare kommunicerat att teamet arbetat hårt med utvecklingen av BIX till att bli denna skalbara saas-tjänst. Jag väldigt stolt över resultatet där vi genom unika datadrivna insikter möjliggör effektivisering och i slutändan ökad lönsamhet för våra kunder" säger Magnus Clarenbring, vd för Brandbee.

"BIX visar en verksamhets digitala styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av resurser. Med BIX blir det tydligt om företag exempelvis behöver satsa mer på sökordsoptimering, eller om de kanske överinvesterar i sociala media, i vissa fall blir det också tydligt att ett företag behöver en större total investering i verksamhetens digitala närvaro för att komma ikapp branschkollegorna", säger Per Andersson, marknadschef Brandbee

Brandbee kommer löpande att presentera exempel på insikter på BIX hemsida: brandbee.com/BIX

Första bransch att analyseras på BIX hemsida är hemelektronikbranschen.

I samband med lanseringen byter vi nu namn på tjänsten från Brand Value Index (BVI) till BIX.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022, kl. 10 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm. 

2022-02-22

Brandbee Holding AB (Bolaget) meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 28 februari 2022 och stoppdag är den 2 mars 2022.

2022-02-09
Regulatorisk

Teckningsperioden för Brandbee Holdings företrädesemission löpte ut den 4 februari 2022 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 75%. Emissionen tecknades med företrädesrätt med 10 859 515 kronor (52%) och utan företrädesrätt med 133 128 kronor (0,63%), Emissionen var garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till totalt 18 000 000 kronor ( 74,70%). Garanterna fick därför teckna sig för totalt 7 079 543,38 kronor. Vilket gör att Brandbee tillförs 18 072 187 kronor innan emissionskostnader vilka beräknas till ca 1 mkr.

2022-01-31

Brandbees dotterbolag Brandbee Anegy har förlängt avtalet med Electrolux Home med option på ytterligare förlängning.

<<
1
2
3
4
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.