Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee Holding ABs företrädesemission

Teckningsperioden för Brandbee Holdings företrädesemission löpte ut den 4 februari 2022 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 75%. Emissionen tecknades med företrädesrätt med 10 859 515 kronor (52%) och utan företrädesrätt med 133 128 kronor (0,63%), Emissionen var garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till totalt 18 000 000 kronor ( 74,70%). Garanterna fick därför teckna sig för totalt 7 079 543,38 kronor. Vilket gör att Brandbee tillförs 18 072 187 kronor innan emissionskostnader vilka beräknas till ca 1 mkr.

Emissionen genomfördes efter beslut av den extra bolagsstämman den 12 januari 2022. Teckningskursen i emissionen  var  0,07 kronor per unit (en unit bestod av två aktier) vilket motsvarar 0,035 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 21 januari 2022 till och med den 4 februari 2022.

Totalt tecknades 516 348 20 aktier, motsvarande 75%. Det innebär att genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Brandbee Holding att öka med 18 072 187,07 kronor. Efter registrering av minskning av aktiekapitalet beslutad på stämman den 12 januari 2022 och företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 66 264 686,95  kronor. Det totala antalet aktier ökar från 1 376 928 550 till 1 893 276 752 st, dvs en utspädning med 37,5%.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, Styrelseordförande
Telefon: +46(0)72-439 99 00
[email protected]

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-09 08:45 CET.

Filer för nedladdning
2023-05-31
Regulatorisk

Styrelsen i BrandBee Holding AB (publ) har idag beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units bestående av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.

2023-05-17
Regulatorisk
2023-05-05
Regulatorisk

Ordinarie årsstämma för Brandbee Holding AB hölls i bolagets lokaler den 5 maj 2023 kl 11:00. 
Totalt var 15 814 194 röster av 189 327 676 närvarande.

2023-04-25
Regulatorisk
2023-04-21
Regulatorisk

Revisorns notering i revisionsberättelsen föll bort i tidigare publicerade pressmeddelande.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.