Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee tecknar avsiktsförklaring gällande förvärv av Atenga Insights Group AB

Brandbee har idag tecknat en avsiktsförklaring angående förvärv av samtliga aktier i Atenga Insights Group AB för att bli en del av Brandbees affärsområde Analytics & Data Science.

Atenga Insights Group AB startades 2016 och bedriver sin verksamhet från två kontor, i Stockholm och Los Angeles, Kalifornien med kunder över hela världen. Bolaget erbjuder en ny unik metod för att prissätta varor och tjänster med bättre precision och högre lönsamhet för dess kunder. Bolagets mål är att göra prissättningsarbetet mer tillgängligt för företag av alla storlekar, till en bråkdel av tidigare kostnader och leveranstider. I förlängningen skapar detta mer hållbara och lönsamma företag över hela världen.

Transaktionen mellan Brandbee Holding AB och Atenga Insights Group AB i korthet:

  • En Due Diligence process kommer att inledas omedelbart
  • Köpeskillingen uppgår till 10 000 000 kr plus prestationsbaserad tilläggsköpeskilling
  • Köpeskillingen kommer att erläggas genom en riktad emission om 142 857 143 aktier i Brandbee Holding AB till kursen av 0,07 kr
  • Avsikten är att transaktionen ska slutföras  den 19 nov

"Brandbee har under året letat efter möjliga förvärv inom affärsområdet Analytics och Data Science för att stärka vårt erbjudande ytterligare och fastnat för Atenga Insights. Deras verksamhet  kompletterar Brandbees erbjudande både i form av kunder och hur de arbetar datadrivet med prissättning. På sikt ser vi fram emot goda möjligheter till synergier inom försäljning, marknadsföring men även inom administration.  Vi vill genom ett gott samarbete skapa förutsättningar för att få större kunder till de båda bolagen. Jag ser fram emot att få arbeta med teamet på Atenga Insights AB", säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding.

"Efterfrågan på Värdebaserad Prissättning formligen exploderar inom de flesta marknaderna både nationellt och internationellt. Inte minst då många företag planerar att gå mot en prenumerationsbaserad affärsmodell där det är av helt avgörande betydelse att känna till sina kunders uppfattning om det värde man levererar, " säger Robert Tinterov, grundare och huvudägare. För att möta den ökade efterfrågan på analystjänster inom prissättning medför denna transaktion med Brandbee snabbare access till kapital och möjlighet till effektivare tillväxt för Atenga Insights och ligger väl i linje med Atengas expansionsplaner om att bli det ledande företaget inom Värdebaserad Price Tech i världen", fortsätter Robert Tinterov.

Om Atenga Insights Group AB

Att säkerställa rätt pris på en tjänst eller produkt är ofta en komplicerad, långsam och dyrbar process. För att lösa detta dilemma har Atenga Insights utvecklat en automatisk modell, Predictive Demand Analysis (PDA) som möjliggör snabba, exakta och kostnadseffektiva resultat som kan implementeras direkt. PDA består av tre steg - ta reda på vad köparna av produkten eller tjänsten är villiga att betala; addera värderingsaspekter och på vilka grunder köparna fattar beslut om köp samt demografiska och andra relevanta marknadsfaktorer. Med detta som ingångsvärden i Atenga Insights egenutvecklade mjukvara (Predictive Demand Platform), kan man exakt förutsäga vilken försäljningsvolym man kan uppnå utifrån olika priser för en produkt eller tjänst. Och hur produktens eller tjänstens funktioner, fördelar och till och med deras marknadsföringsbudskap och specifika värdeord inverkar på försäljningsvolymen och lönsamheten. Läs mer om bolaget på www.atenga.com

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 11:45 CET.

Filer för nedladdning
2022-05-04

Vid Brandbee Holdings AB  (publ.) årsstämma den 29 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 1 893 276 760 aktier (omvänd split), 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 11 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 12 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: Ny ISIN-kod: SE0017885155

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 189 327 676 antal aktier.

2022-04-25
Regulatorisk
2022-04-11

Brandbee lanserar nu SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX. Genom BIX förses B2B-kunder, på ett användarvänligt sätt, med värdeskapande information som gäller företags digitala närvaro samt om mixen är optimal i förhållande till konkurrenterna. Detta görs möjligt via insamling av stora mängder data över tid, där BIX genererar en visuell och detaljerad översikt som omfattar företags digitala närvaro. Inom begreppet digital närvaro ryms områdena Social Media, SEO, SEM och Site Performance.

Brandbee har, sedan 2017, erfarenhet av hur digital närvaro värderas genom specialistkompetens gällande marknaden. För att kunna skapa ett relevant index har Brandbee samlat in data till BIX i mer än tolv månaders tid. Datainsamlingen har skett initialt för 15 branscher med 130 större annonsörer i Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Brandbees kunder kan genom att prenumerera på Brandbees BIX SaaS-plattform enkelt se hur verksamhetens digitala styrkor och svagheter utvecklas över tid i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av marknadsresurser.

"Jag har tidigare kommunicerat att teamet arbetat hårt med utvecklingen av BIX till att bli denna skalbara saas-tjänst. Jag väldigt stolt över resultatet där vi genom unika datadrivna insikter möjliggör effektivisering och i slutändan ökad lönsamhet för våra kunder" säger Magnus Clarenbring, vd för Brandbee.

"BIX visar en verksamhets digitala styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av resurser. Med BIX blir det tydligt om företag exempelvis behöver satsa mer på sökordsoptimering, eller om de kanske överinvesterar i sociala media, i vissa fall blir det också tydligt att ett företag behöver en större total investering i verksamhetens digitala närvaro för att komma ikapp branschkollegorna", säger Per Andersson, marknadschef Brandbee

Brandbee kommer löpande att presentera exempel på insikter på BIX hemsida: brandbee.com/BIX

Första bransch att analyseras på BIX hemsida är hemelektronikbranschen.

I samband med lanseringen byter vi nu namn på tjänsten från Brand Value Index (BVI) till BIX.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022, kl. 10 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm. 

2022-02-22

Brandbee Holding AB (Bolaget) meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 28 februari 2022 och stoppdag är den 2 mars 2022.

<<
1
2
3
4
5
...
28
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.