Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kallelse till extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 29 september 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 september 2022, dels anmäla sig till
bolagsstämman senast den 23 september 2022, per post till BrandBee Holding AB, Karlavägen
58, 5tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till
Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten
och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att
fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, brandbee.com/investor, vilket kommer
tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i
eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
per avstämningsdagen den 23 september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg
som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen
efter den 23 september 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet ledamöter
8. Val av ledamöter
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT


Punkt 7 och 8 - Fastställande av antalet ledamöter samt val av ledamöter
Aktieägaren Fortic Finans AB föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av fyra
ledamöter utan suppleant samt att Tommy Carlstedt och Lennart Gillberg väljs till nya ledamöter.
Madeleine Lindahl avgår som ledamot i samband med stämman på grund av personliga skäl.

Lennart Gillberg
Lennart Gillberg är serieentreprenör och har arbetat med reklam och marknadsföring sedan
1983. Han startade sin första reklambyrå 1985. I slutet av 1998 var han en av grundarna av
Netgiro AB, en global betaltjänstleverantör, och var VD mellan 1998 och 2006. Netgiro såldes till
Digital River 2008. Sedan dess har han varit involverad i flera start-ups, bl. a. en av grundarna
till SpiffBet. Lennart är även styrelseledamot i Transiro Holding AB och BellPal Holding AB som
är noterade på NGM Nordic SME. Oberoende både i förhållande till bolaget och dess ägare.

Tommy Carlstedt
Tommy Carlstedt har en lång karriär inom bank och finans med fokus på B2B och ledarskap.
Tommy är sedan 2017 vd för Mavshack AB noterat på First North Stockholm. Mavshack är ett
globalt mjukvaruföretag som är specialiserat på molnbaserad streaming av digitalt innehåll.
Oberoende både i förhållande till bolaget och dess ägare.

                                        ----------------------------------

Övriga upplysningar
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken,
anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden
kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra
bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med
bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2022
BRANDBEE HOLDING AB
Styrelsen

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.