Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kommuniké från årsstämma i Brandbee Holding AB (publ)

Idag den 29 april höll Brandbee Holding AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2021 ska ingen utdelning ske.
   
 • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
   
 • Stämman godkände huvudägarens förslag till att behålla antalet styrelseledamöter till tre stycken, inga suppleanter.
   
 • På stämman beslutades att godkänna huvudägarnas förslag om att ersättning om 100 000 kronor per ledamot.
   
 • Stämman godkände styrelsens förslag att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.
   
 • Stämman beslutade enligt huvudägarnas förslag om omval av  Johan Eriksson, Madeleine Lindahl samt Stephan Knowles.
 • Stämman godkände styrelsens förslag om a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier och b) sammanläggning av aktier. a) antalet aktier ska vara lägst 120 000 000 aktier och högst 480 000 000 aktier. b) sammanläggning av aktier 10:1 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.
   
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från akteägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
   
 • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ändring av villkor för 125 000 000 teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för VD och anställda mfl. Villkoren för teckningsoptionerna ändras på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske till och med den 31 maj 2024. 
 • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ändring av villkor för 55 000 000 teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget. Villkoren för teckningsoptionerna ändras på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske till och med den 31 maj 2024.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.brandbee.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

Stockholm 2022-04-29

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, Styrelseordförande
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning
2022-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 29 september 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

2022-08-30
Regulatorisk
2022-07-08
Regulatorisk
2022-06-29

Fastighetsbolaget vilket är ett av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden väljer Brandbee som partner för digital analys och CRO.

2022-05-05

Spintso, ett växande e-handelsbolag och marknadsledande tillverkare av smarta domarklockor tecknar avtal med Brandbee. Uppdraget innebär att hantera Spintsos datadrivna marknadsföring i europa, med initialt fokus på England, Frankrike, Spanien och Italien. Avtalet är ett första steg i ett långsiktigt och ekonomiskt givande samarbete för båda parter där intäkterna kan fluktuera månad för månad beroende på insats.

2022-05-04

Vid Brandbee Holdings AB  (publ.) årsstämma den 29 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 1 893 276 760 aktier (omvänd split), 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 11 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 12 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: Ny ISIN-kod: SE0017885155

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 189 327 676 antal aktier.

<<
1
2
3
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.