Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB januari 2022

Brandbee Holding AB har idag, den 12 januari 2022, haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Aktieägare motsvarande 15,28 % av rösterna var närvarande vid stämman.

Stämman beslöt enhälligt i samtliga förslag enligt nedan:

  • Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen,  samt om nyemission av aktier på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 24 096 249,625 kronor genom nyemission av högst 688 464 275 aktier. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För fyra aktier ges företrädesrätt att teckna två nya aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19 januari 2022. Av praktiska skäl sker teckning av aktier i units om två aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per unit, motsvarande 0,035 kronor per aktie. 

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 21 januari-4 februari 2022. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. 

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

  •  Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 4 130 785,65 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

  • Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Stämman beslutade, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning, att minska aktiekapitalet med 16 523 142,60 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en nyemission varigenom aktiekapitalet ökas med högst 24 096 249,625 kronor, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde 3,5 öre.

  •  Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra föreslagen emission att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital. Stämman beslutade samtidigt smärre redaktionella ändringar i bolagsordningen.

  • Ny lydelse:

"§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BrandBee Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 000 aktier och högst 4 800 000 000 aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

  •  Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Detta bemyndigande ska ersätta det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

2022-02-09
Regulatorisk

Teckningsperioden för Brandbee Holdings företrädesemission löpte ut den 4 februari 2022 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 75%. Emissionen tecknades med företrädesrätt med 10 859 515 kronor (52%) och utan företrädesrätt med 133 128 kronor (0,63%), Emissionen var garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till totalt 18 000 000 kronor ( 74,70%). Garanterna fick därför teckna sig för totalt 7 079 543,38 kronor. Vilket gör att Brandbee tillförs 18 072 187 kronor innan emissionskostnader vilka beräknas till ca 1 mkr.

2021-10-29
Regulatorisk
2021-04-29
Regulatorisk

VD har ordet

2021-04-07
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB (publ), 559046-7717, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2021 kl. 10.00 i BrandBee Holdings lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

2021-02-26
Regulatorisk

Brandbee bokslutskommuniké för 2020

1
2
3
4
5

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.