Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB januari 2022

Brandbee Holding AB har idag, den 12 januari 2022, haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Aktieägare motsvarande 15,28 % av rösterna var närvarande vid stämman.

Stämman beslöt enhälligt i samtliga förslag enligt nedan:

  • Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen,  samt om nyemission av aktier på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 24 096 249,625 kronor genom nyemission av högst 688 464 275 aktier. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För fyra aktier ges företrädesrätt att teckna två nya aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19 januari 2022. Av praktiska skäl sker teckning av aktier i units om två aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per unit, motsvarande 0,035 kronor per aktie. 

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 21 januari-4 februari 2022. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. 

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

  •  Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 4 130 785,65 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

  • Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Stämman beslutade, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning, att minska aktiekapitalet med 16 523 142,60 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en nyemission varigenom aktiekapitalet ökas med högst 24 096 249,625 kronor, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde 3,5 öre.

  •  Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra föreslagen emission att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital. Stämman beslutade samtidigt smärre redaktionella ändringar i bolagsordningen.

  • Ny lydelse:

"§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BrandBee Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 000 aktier och högst 4 800 000 000 aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

  •  Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Detta bemyndigande ska ersätta det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

2022-05-04

Vid Brandbee Holdings AB  (publ.) årsstämma den 29 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 1 893 276 760 aktier (omvänd split), 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 11 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 12 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: Ny ISIN-kod: SE0017885155

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 189 327 676 antal aktier.

2022-04-25
Regulatorisk
2022-04-11

Brandbee lanserar nu SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX. Genom BIX förses B2B-kunder, på ett användarvänligt sätt, med värdeskapande information som gäller företags digitala närvaro samt om mixen är optimal i förhållande till konkurrenterna. Detta görs möjligt via insamling av stora mängder data över tid, där BIX genererar en visuell och detaljerad översikt som omfattar företags digitala närvaro. Inom begreppet digital närvaro ryms områdena Social Media, SEO, SEM och Site Performance.

Brandbee har, sedan 2017, erfarenhet av hur digital närvaro värderas genom specialistkompetens gällande marknaden. För att kunna skapa ett relevant index har Brandbee samlat in data till BIX i mer än tolv månaders tid. Datainsamlingen har skett initialt för 15 branscher med 130 större annonsörer i Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Brandbees kunder kan genom att prenumerera på Brandbees BIX SaaS-plattform enkelt se hur verksamhetens digitala styrkor och svagheter utvecklas över tid i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av marknadsresurser.

"Jag har tidigare kommunicerat att teamet arbetat hårt med utvecklingen av BIX till att bli denna skalbara saas-tjänst. Jag väldigt stolt över resultatet där vi genom unika datadrivna insikter möjliggör effektivisering och i slutändan ökad lönsamhet för våra kunder" säger Magnus Clarenbring, vd för Brandbee.

"BIX visar en verksamhets digitala styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av resurser. Med BIX blir det tydligt om företag exempelvis behöver satsa mer på sökordsoptimering, eller om de kanske överinvesterar i sociala media, i vissa fall blir det också tydligt att ett företag behöver en större total investering i verksamhetens digitala närvaro för att komma ikapp branschkollegorna", säger Per Andersson, marknadschef Brandbee

Brandbee kommer löpande att presentera exempel på insikter på BIX hemsida: brandbee.com/BIX

Första bransch att analyseras på BIX hemsida är hemelektronikbranschen.

I samband med lanseringen byter vi nu namn på tjänsten från Brand Value Index (BVI) till BIX.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022, kl. 10 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm. 

2022-02-22

Brandbee Holding AB (Bolaget) meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 28 februari 2022 och stoppdag är den 2 mars 2022.

<<
1
2
3
4
5
...
28
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.