Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Komplettering av Korrigering av kvartalsrapport 1 2023

Kompletteringen avser kvartalsrapport 1 2023 vilken föll bort i föregående pressmeddelande.

Den 25 april 2023 publicerades bolagets delårsrapport för kvartal 1 2023. Jämförande siffror för helår 2022 i denna rapport har hämtats från den bokslutskommuniké som publicerades den 24 februari 2023. I arbetet med att färdigställa bolagets årsredovisning som publicerades den 21 april 2023 ändrades vissa klassificeringar. Ingen av dessa ändringar förändrar bolagets finansiella ställning utan är endast klassificeringar i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Delårsrapporten för kvartal 1 2023 är nu uppdaterad med samma klassificeringar som i årsredovisningen för 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
E-post: [email protected]

Om Brandbee

Brandbee Holding AB (publ) är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från små, medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Brandbees aktier är noterade på Spotlight. 


Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning
2023-05-31
Regulatorisk

Styrelsen i BrandBee Holding AB (publ) har idag beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units bestående av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.

2023-05-17
Regulatorisk
2023-05-05
Regulatorisk

Ordinarie årsstämma för Brandbee Holding AB hölls i bolagets lokaler den 5 maj 2023 kl 11:00. 
Totalt var 15 814 194 röster av 189 327 676 närvarande.

2023-04-28

Inför årsstämman i Brandbee Holding AB (publ) den 5 maj har huvudägarna ("Ägarna") beslutat att till årsstämman 2023 lämna följande förslag avseende val av styrelseledamöter.

2023-04-25
Regulatorisk
2023-04-21
Regulatorisk

Revisorns notering i revisionsberättelsen föll bort i tidigare publicerade pressmeddelande.

1
2
...
28
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.