Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kvartalsrapport 1 2021

VD har ordet

Hej,

Jag är väldigt glad över att ha fått möjligheten att lägga grunden för att skapa ett helt nytt Brandbee. Nu är vi en betydligt större koncern med ett mycket attraktivt erbjudande på marknaden med spetskompetens inom Growth Marketing. Vi har stort fokus på att utveckla och skala upp Brandbees befintliga och nytillkomna MarTech-plattformar vilket leder till att vi skapat en fantastisk möjlighet för alla aktieägare i Brandbee! Grunden är således lagd för en kraftig internationell expansion.

Resultatet för det första kvartalet påverkas av engångsavskrivningar av värdet av aktierna i CR Ventures som Brandbee ägde vid månadsskiftet mars/april 2021. Resultatet påverkas även av ytterligare kostnader härledda till den tidigare verksamheten. Avskrivningarna har gjorts medvetet för att bättre kunna visa värdet av nya Brandbee Group framåt.

Brandbee har genom förvärven blivit en större enhet med flera affärsområden med välkända varumärken på kundlistan, ett mycket spännande MarTech-erbjudande inom analys och en ökad omsättning, vilket kommer synas från och med andra kvartalet 2021. När vi går in i kvartal 2 har bolaget vuxit från 5 till 25 medarbetare.

I och med förvärven under första kvartalet består nu Brandbees Martech verktyg och egenägda plattformar av:

VideoBurst                         Nordpress.co.

Brand Value Index Attribution Index

Studentcompetitions.com    CCHound.com

Qompis.se

Gå gärna in på respektive länk och läs mer om produkterna.
Jag är väldigt glad och stolt över alla er aktieägare och nya och befintliga kollegor som är med på Brandbees fortsatta tillväxtresa. Nu kör vi.

Hälsningar,
Magnus Clarenbring, VD
Brandbee Holding AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2021

Nettoomsättningen uppgick till 2,6 MSEK (1,0)
Totala intäkter uppgick till 2,6 MSEK (1,0)
Rörelseresultatet uppgick till -10,7 MSEK (-2,7)
Periodens resultat uppgick till -5,6 MSEK (-3,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2020. 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2021

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,3)
Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,3)
Rörelseresultatet uppgick till -8,3 MSEK (-1,7)
Periodens resultat uppgick till -8,7 MSEK (-2,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2021.01.01 - 2021.03.31)

  • Brandbee förvärvar fyra dotterbolag  CloudRepublic Anegy Online Marketing (556695-6388), CloudRepublic Falco AB (556712-3194), CloudRepublic Grab AB (559222-5477) och CloudRepublic Northside AB (556880-1723)

  • Riktade emissioner  har registrerats.  Antalet aktier i bolaget är nu totalt 1 228 873 850 stycken och aktiekapitalet har ökat till 61 443 692,50 kronor. Enligt beslut från den 12 mars 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

  • Sista delen av emissionerna registreras på Bolagsverket. Antalet aktier är nu totalt 1 376 928 550 stycken och aktiekapitalet uppgår till 68 846 427,50 kronor.

  • Brandbee avyttrar innehavet av det NGM listade bolaget CR Ventures
  • Cura of Sweden väljer Brandbee Brand Value Index för att öka effekten av sin marknadsföring.

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-29 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
[email protected] 

Filer för nedladdning
2022-02-09
Regulatorisk

Teckningsperioden för Brandbee Holdings företrädesemission löpte ut den 4 februari 2022 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 75%. Emissionen tecknades med företrädesrätt med 10 859 515 kronor (52%) och utan företrädesrätt med 133 128 kronor (0,63%), Emissionen var garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till totalt 18 000 000 kronor ( 74,70%). Garanterna fick därför teckna sig för totalt 7 079 543,38 kronor. Vilket gör att Brandbee tillförs 18 072 187 kronor innan emissionskostnader vilka beräknas till ca 1 mkr.

2021-10-29
Regulatorisk
2021-04-29
Regulatorisk

VD har ordet

2021-04-07
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB (publ), 559046-7717, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2021 kl. 10.00 i BrandBee Holdings lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

2021-02-26
Regulatorisk

Brandbee bokslutskommuniké för 2020

1
2
3
4
5

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.