Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kvartalsrapport 3 2022

VD HAR ORDET 

Bästa aktieägare, 

Under det tredje kvartalet har Brandbee fokuserat på hårt arbete med bolagets kundrelationer. Resultatet av detta visar sig nu genom ett stort och i flera fall utökat eller förlängt förtroende från kunderna. Redan nu har vi kunder som aviserat en fortsättning under 2023, bland annat ett av världens största teknikbolag och en stor svensk retailkedja. Båda dessa kundavtal är löpande och Brandbee estimerar avtalens värde till över 8 miljoner kronor på årsbasis. Vi för även diskussioner med övriga  befintliga kunder om expanderade affärer, med betydligt större insatser där Brandbees produkterbjudande i form av BIX och Videoburst inkluderas i de löpande uppdragen.

BIX - Brandbee Industry Index -  Brandbees analysverktyg som baserat på världsunika algoritmer ger en överblick över en verksamhets bransch och som belyser den digitala prestationen i förhållande till konkurrenterna.  

Videoburst -  Brandbees automatiserade videolösning är en produkt som automatiskt genererar videor och videoannonser på ett för kunden enkelt och kostnadseffektivt sätt, publicering sker bland annat på egen hemsida, Youtube eller valfri plattform. 

Utöver det förlängda förtroendet från befintliga kunder har Brandbee glädjande vunnit ett par nya intressanta uppdrag, bland annat Lydmar Hotel, Spin The Bottle, Selfleaders och en stor aktör inom utbildning. Därtill har Brandbee en fortsatt rejäl pipeline med flera kunder under bearbetning. 

Efter att vi under året fusionerade fyra dotterbolag och avyttrade två har vi efter sommaren arbetat aktivt med att definiera och formulera kunderbjudanden specifikt samt anpassat kostnadsstrukturen därefter. Min målsättning är att vara kassaflödespositiva under 2023 samt lansera nyutvecklade produkter fullt ut för att därefter visa lönsamhet. 

Jämförelsesiffrorna med föregående år är fortfarande inte helt relevanta, då de alltjämt innehåller flera verksamheter från före detta CloudRepublic, som omorganiserats och delvis avvecklades på grund av bristande lönsamhet. Omsättningen 2021 omfattar därtill stora mediakostnader som förmedlades genom koncernen utan lönsamhet. Glädjande nog ser vi hur såväl EBIT som EBITDA förbättras jämfört med Q2, vilket tyder på att Brandbees produkter och tjänster alltjämt håller hög relevans och att marknaden finner dem attraktiva. 

Brandbees mål är högt ställda och nu skall vi se till att leverera på dessa. 

Mvh

Magnus Clarenbring, VD

FINANSIELL ÖVERSIKT

Belopp  inom parentes avser motsvarande period föregående år.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEP 2022
Nettoomsättningen uppgick till 11,7 MSEK (23,0)
Totala intäkter uppgick till 11,8 MSEK (23,3)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -17,7 MSEK (-22,2)
EBITDA, resultat före avskrivningar  uppgick till -9,4  MSEK (-11,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,02)

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2022
Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK (8,3)
Totala intäkter uppgick till 3,7 MSEK (8,6)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -5,9 MSEK (-2,8)
EBITDA, resultat före avskrivningar  uppgick till -2,3  MSEK (-0,5)
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,00)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2022.01.01 - 2022.09.30)

 • Brandbee offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission. 
 • En omvänd split genomförs. Antalet aktier minskas med kvoten 1:10. 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.
 • Brandbee fusionerar Brandbee Grab AB, Brandbee Northside AB, Student Competition AB, Videobur Sthlm AB med Brandbee Anegy Online Marketing AB.
 • Brandbees styrelseordförande lämnar på egen begäran.
 • Brandbee rekryterar Marknadschef från ARLA.
 • Electrolux Home förlänger avtalet avtalet med Brandbee Anegy. 
 • Brandbee Holdings företrädesemission tecknades till 75%
 • Brandbee ingår strategiskt samarbetsavtal med Atenga Insights Group och avbryter uppköp.
 • Dotterbolagen Brandbee Falco AB samt GIVA AB avyttras.
 • Brandbee lanserar SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX.
 • Världsledande tillverkare av domarklockor väljer Brandbee som samarbetspartner för expansion av sin e-handel i Europa.
 • Ett av nordens största fastighetsbolag väljer Brandbee.
 • Brandbee inleder samarbete med HYVE Innovation
 • Brandbee får fortsatt förtroende från Spin The Bottle

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Brandbee och Lydmar Hotel inleder samarbete kring digital strategi.

Brandbee Holding AB är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från små, medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl 08.55

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.